تبلیغات
وبلاگ تخصصی نظامیناوهای محافظ کلاس لافایت نیروی دریایی فرانسه،ناوهای پنهانکار چند منظوره هستند که توسط کمپانی دی سی ان اینترنشنال طراحی شده ودرکمپانی کشتی سازی دی سی ان لوراینت ساخته شده اند.
نیروی دریایی فرانسه قرارداد ساخت این ناوها را به ترتیب زیر به کمپانی دی سی ان اینترنشنال اعطاء کرد:
ناولافایت به شماره اف 710 وناوسورکوف به شماره اف 711 وناوکوربت به شماره اف 712درسال 1988وناوهای آکونیت به شماره اف 713 وناوگویپرات به شماره اف 714درسال1992 سفارش داده شدند.اولین ناو این کلاس یعنی لافایت در1996 عملیاتی شد وآخرین ناو یعنی گویپرات درنوامبر2001عملیاتی شد.کمپانی دی سی ان یک مدل مخصوص جنگ ضد زیردریایی این ناوها رابرای تایوان به نام کنگ دینگ ساخته است.
یک مدل دیگرازاین ناوها مخصوص جنگ ضد هوایی ساخته شده است و به نیروی دریایی سلطنتی عربستان سعودی تحویل داده شده است. عربستان طی برنامه ساواری دو3فروندازاین ناوها را سفارش داده است.(به هرحال باید پولی که فرانسویها برای خرید نفت پرداختند به صورتی به جیبشان باز گردد!!!) اولین ناوسفارش داده شده درجولای 2002 عملیاتی شد.دومین ناو نیزدرآوریل2004
عملیاتی شد وسومین ناو نیز درسال2005 عملیاتی شد.این ناوها درعربستان سعودی با نام کلاس الریاض شناخته میشوند.

سنگاپور نیز6ناو محافظ پنهانکار کلاس دلتا را که برپایه ناوهای لافایت ساخته شده اند راسفارش داده است که قرار است تمام آنها تا پایان سال 2009 به طور کامل وارد خدمت شوند.اولین عضو این کلاس آراس اس فرمیدیبل در فرانسه ساخته شد ودرژانویه 2004 تحویل شد.پنج شناور دیگربه نام های:اینترپاید،استید فست،تناکیوس،استالوارت وسوپرمه به وسیله کمپانی صنایع دریایی سنگاپورساخته میشود.ناوهای کلاس لافایت دارای چند مشخصه برای کاهش سطح مقطع راداری وپنهانکاری است که عبارت اند از:شیب سطح بیرونی بدنه درحدود 10 درجه درنظرگرفته شده است،بدنه ناوبا رنگهای جاذب امواج رادار پوشانده شده است ومیزان اجسام خارجی درروی بدنه وبرروی عرشه کاهش یافته است.
فرماندهی وکنترل:

سیستم اطلاعات رزمی،سیستم تاویتاک 2000 ساخت کمپانی تالاس است.سیستم پشتیبانی فرماندهی اپسمرنیزبرروی ناو نصب شده است.
سیستم کنترل آتش توپ اصلی کشتی سیستم سی تی ام ساخت کمپانی دی سی ان است که به وسیله رادارکنترل مدل کامتور،یک سیستم تعقیب کننده مادون قرمزومسافت سنج لیزری پشتیبانی میشود.سیستم کشف هدف بصری تی دی اس 90 ساخت کمپانی ساژم نیزبرروی ناونصب شده است.

موشکها:

موشک سطح به سطح ناو،موشک اگزوست ام ام 40 ساخت کمپانی ام بی دی ای است.دوپرتاب کننده 4 تایی ازاین موشکها دربخش میانی ناووبین دودکل نصب شده است.برداین موشک درحدود70کیلومتراست وباسرعتی مادون صوت درحدود 0.95 ماخ وبا الگوی پروازسینه مال به سمت هدف حرکت میکند.سرجنگی 165 کیلوگرمی این موشک از یک خرج گود وماسوره انفجاری تاخیری بهره میبرد.(این نوع سرجنگی باعث میشود که موشک ابتدا به درون شناورهدف نفوذ کند وسپس منفجرشود.).نیروی دریایی فرانسه قراردادی رابه کمپانی ام بی دی ای اعطاءکرد که درطی آن برد

موشکهای اگزوست

ام ام 40 بلوک 3را ازطریق افزودن یک سیستم پیشران توربوجت جدید به180 کیلومترمیرسد.سیستم موشکی سطح به هوای ناوسیستم موشکی دریایی سی ان 2
ساخت کمپانیهای تالاس وکروتال است.این سیستم دارای موشکهای وی تی _1 است که دارای برد13 کیلومتروسرعت 3.6ماخ هستند. این موشکها به وسیله هدایت راداری وتعقیب کنندهای مادون قرمز هدایت میشود.24 موشک ازاین نوع درناو حمل میشود.این ناوها ممکن است درآینده با سیستمهای پرتاب عمودی وموشکهای آستر15 ساخت شرکت یوروسام وبه همراه رادارکنترل آتش آربل ساخت کمپانی تالاس مجهز شوند.دراین صورت 16 فروند ازموشکها حمل میشود.

توپ ها:

توپ اصلی کشتی که درعرشه کشتی نصب شده است،توپ 100میلی متری ساخت کمپانی دی سی ان است که گلوله هایی به وزن 13.5 کیلوگرم را به 16 کیلومتری پرتاب میکند.این توپ دارای نرخ شلیک 80 گلوله دردقیقه است.دوتوپ 20 میلی متری ساخت کمپانی ژیات نیز درناو مستقر شده است که دارای نرخ آتش باری 720 گلوله دردقیقه و برد10 کیلومتراست.

هلکوپترها:

این ناوها دارای عرشه پرواز درقسمت عقب خود هستند ودارای یک نقطه فرود هستند که برای هلی کوپترهای 10 تنی مثل آ اس565 ام آ پانتر،اس آ321 جی سوپرفرلون ویا ان اچ 90 قابل استفاده است.این عرشه پروازی دراکثر شرایط آب وهوایی قابل استفاده است.

اقدامات مقابل:

سیستم دریافت کننده هشدارراداری آ آربی21 ساخت کمپانی تالاس که دربانددی وکی کارمیکندودربالای دکل اصلی نصب شده است. سیستم پخش اختلال آ آربی بی 33 ساخت کمپانی تالاس که درباندهای اچ ،آی و جی کارمیکند نیزدرناو نصب شده است. سیستم پرتاب کننده شراره و باریکه ساخت کمپانی ساژم بین توپ اصلی واتاق فرماندهی قرار گرفته است.

حسگرها:

رادارببر دریا مدل ام کا 2 ساخت شرکت تالاس وظیفه جستجوی هوایی وجستجوی سطحی رابه عهده دارد وبرروی دکل پشتی ناو قرارگرفته است.این راداردرباندهای ائی واف کارمیکند ودارای بردی بیش از 100 کیلومتراست.این ناوها به یک رادارکنترل آتش با بردی بیش از 15 کیلومتر به نام کاستور2جی ساخت کمپانی تالاس مجهزشده است. دورادارمدل1229 ساخت کمپانی تالاس که درباند آی کارمیکنند نیز وظیفه کنترل هلیکوپتر وهدایت ناو رابرعهده دارد.

پیشرانه:

سیستم پیشرانه این ناوازنوع سیستم پیشرانه دیزلی است.این سیستم برپایه 4موتور دیزل مدل12 پی آ 6 وی280 اس تی سی ساخت کمپانی سمت پلستیک قرار دارد ونیرویی درحدود21000اسب بخارتولید میکند.دومیله انتقال نیروپروانه های ناو رابه حرکت درمی آورند. بیشترین سرعت این ناو درحدود25 گره دریایی است وبا سرعت 12 گره دریایی برای صرفه جویی درمصرف سوخت برد این ناو
درحدود 9000 ناتیکال مایل است.

نوشته شده در چهارشنبه 16 دی 1388 توسط شاهین نصیری | نظرات ()